دانشگاه صنعتی اصفهان

 

                            

دکتر علی نصیرپور

دانشکده کشاورزی

درس اصول فراوری محصولات غذایی:

مقدمه

نگهداری محصولات غذایی با استفاده از کاهش دما

پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون

شیر و فراورده های آن