دانشگاه صنعتی اصفهان

 

1 برهم کنش های بین بیوپلیمرها

2- غذاهای فراسودمند (عملگرا)

3- پودرهای غذایی و دیاگرام حالت

4- فرآیند حرارتی

 

 

 

دکتر علی نصیرپور

دانشکده کشاورزی