دانشگاه صنعتی اصفهان

 

                            

دکتر علی نصیرپور

کنسرو سازی

دانشکده کشاورزی