دکتر علی نصیرپور

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده کشاورزی

استادیار

مرتبه علمی:

کارشناسی: 1378، دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد: 1380. دانشگاه تهران، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی

دکتری: 1385. انستیتو پلی تکنیک لورن INPL، فرانسه

 

 

مدارج علمی:

 

برهمکنش های بین لاکتوز، بتا لاکتوگلوبولین و نشاسته در شیر خشك نوزاد

عنوان پایان‌نامه دکتری‌:

3913385_0311

تلفن دفتر:

09132881788

تلفن همراه:

ali.nasirpour@cc.iut.ac.ir

پست الکترونیک:

برای مشاهده روزمه اینجا را کلیک کنید.

رزومه:

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی. صندوق پستی 84156 83111.

آدرس: